CORRECCIÓN DE ERROS DO ANUNCIO DO CONCURSO PÚBLICO, POR PROCEDEMENTO ABERTO, PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE LIMPEZA DO MUSEO DO MAR DE GALICIA. EXPTE SER/13/26


Que no anuncio do concurso relativo ao expediente de referencia publicado no perfil do contratante se incorreu nun erro no prazo de presentación das proposicións, sendo o prazo correcto o establecido nos pregos. Por elo, se procede a súa rectificación establecéndose como prazo de presentación de ofertas o día 16 de decembro de 2013, antes das 14 horas de dito día.
Procede tamén rectificar o data de apertura das proposicións económicas, que terá lugar as 10:00 horas do día 23 de decembro.

Vigo, a 13 de decembro de 2013

A Directora do Museo do Mar de Galicia
Marta Lucio Gómez
Museo do Mar de Galicia.