RESOLUCIÓN DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO CONTRATO PARA A SUBMINISTRACIÓN DE ENERXÍA ELÉCTRICA NAS INSTALACIÓNS DO MUSEO DO MAR DE GALICIA. EXPTE SUM.13.10


O órgano de contratación da Fundación Museo do Mar de Galicia, dacordo co establecido nas Instruccións Internas de Contratación aprobadas polo Padroado de 26 de xuño de 2008 , vistas as ofertas presentadas a licitación, RESOLVEU:

1. Adxudicar provisionalmente o citado contrato á empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A., con CIF A61797536 según os seguintes prezos unitarios:

 • Periodo 1: potencia 210Kw
  prezo, en céntimos de euros, do Kw: 16,9082
  prezo do término de potencia, €/Kw año 17,683102
 • Periodo 2: potencia 210Kw
  prezo, en céntimos de euros, do Kw: 13,6340
  prezo do término de potencia, €/Kw año 8,849205
 • Periodo 3: potencia 210Kw
  prezo, en céntimos de euros, do Kw: 11,0759
  prezo do término de potencia, €/Kw año 6,476148
 • Periodo 4: potencia 210Kw
  prezo, en céntimos de euros, do Kw: 8,9340
  prezo do término de potencia, €/Kw año 6,476148
 • Periodo 5: potencia 210Kw
  prezo, en céntimos de euros, do Kw: 8,0743
  prezo do término de potencia, €/Kw año 6,476148
 • Periodo 6: potencia 451Kw
  prezo, en céntimos de euros, do Kw: 6,4975
  prezo do término de potencia, €/Kw año 2,954837

- Prezo do aluguer do equipo de medida, en euros/mes: 75,13 €.
Museo do Mar de Galicia.