Anuncio de contratación dun servizo de asistencia técnica para o mantemento de organismos e instalacións do acuario do Museo do Mar de Galicia


Obxecto do contrato

Servizo de asistencia técnica para o mantemento de organismos e instalacións do Acuario do Museo do Mar de Galicia segundo os extremos e coas características técnicas que se describen no Prego de Prescricions Técnicas.

Prezo

498.800 euros ( IVE incluido)

Data de finalización do prazo de presentación de proposicións

9 de decembro de 2008 ás 14 horas

Lugar onde as proposicións deberán ser presentadas

Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, sito na Avda. Atlantida 160, 3608 Vigo.

Pregos de clausulas administrativas e prescicións técnicas

Acto público de apertura das ofertas económica e técnica

O acto de apertura será publico e terá lugar as 13:00 horas do vindeiro día 15 de decembro na Sala de Xuntas do Museo do Mar de Galicia.

O Director do Museo do Mar de Galicia
Pablo Carrera López
Museo do Mar de Galicia.