Resolución de adxudicación provisional do contrato para a montaxe da exposición Navegando No Beagle Expte SER/09/77.


EXPEDIENTE: Expte SER/09/77
ASUNTO: Resolución de adxudicación provisional do contrato para a montaxe da exposición Navegando No Beagle

O órgano de contratación da Fundación Museo do Mar de Galicia, dacordo co establecido nas Instruccións Internas de Contratación aprobadas polo Padroado de 26 de xuño de 2008 , vistas as ofertas presentadas a licitación e o informe de valoración de ofertas, RESOLVEU

  1. Adxudicar provisionalmente o citado contrato á empresa PRODUCCION E XESTIÓN CULTURAL S.L., con CIF B-36743755 e por un importe de CORENTA E CATRO MIL EUROS (44.000,00 euros) que co IVE correspondente ascende a un total de CINCUENTA E UN MIL CORENTA EUROS (51.040,00 euros), IVE incluido.
  2. Establecer como prazo máximo de execución do contrato o 23 de novembro.
  3. Ordenar a publicación no perfil do contratante.

Vigo, a 6 de novembro de 2009

O Director
Pablo Carrera López
Museo do Mar de Galicia.