Resolución de adxudicación provisional do contrato para servizo de a xestión da itinerancia das exposicións da Memoria do Mar.


Expte SER/09/48

O órgano de contratación da Fundación Museo do Mar de Galicia, dacordo co establecido nas Instruccións Internas de Contratación aprobadas polo Padroado de 26 de xuño de 2008 , vistas as ofertas presentadas a licitación e o informe de valoración de ofertas,

RESOLVEU

  1. Adxudicar provisionalmente o citado contrato á empresa PRODUCCION E XESTION CULTURAL S.L., con CIF B-36743755 e por un importe de CORENTA E CATRO MIL CATROCENTOS EUROS (44.400,00 euros) que co IVE correspondente ascende a un total de CINCUENTA E UN MIL CINCOCENTOS CATRO EUROS (51.504,00 euros), IVE incluido.
  2. Establecer como prazo máximo de execución do contrato SETE meses.
  3. Ordenar a publicación no perfil do contratante.

Vigo, a 18 de xuño de 2009

O Director
Pablo Carrera López
Museo do Mar de Galicia.