Resolución de elevación a definitiva da adxudicación provisional. Expte SER/09/0036


Contratación do servizo de seguridade do Salinae-Centro arqueolóxico do Areal polo periodo de 8 meses.

Con data 15 de maio o Órgano de Contratación da Fundación Museo do Mar de Galicia resolveu adxudicar provisionalmente o contrato para o servizo de seguridade do Salinae-Centro Arqueolóxico do Areal a favor da empresa SERVICIOS DE SEGURIDADE INTEGRAL E MANTENEMENTOS A-1, S.L.
Dende a publicación o día 19 de maio no perfil do contratante da Resolución da adxudicación provisional, deuse un prazo de tres días hábiles establecido no punto 60 das Instruccións de Contratación da Fundación Museo do Mar de Galicia, para presentar a documentación correspondente e poder efectuar a elevación a definitiva.
Unha vez comprobada a presentación da devandita documentación en tempo e forma, o Órgano de contratación da Fundación e en cumprimento do disposto no punto 60 das Instruccións de Contratación da Fundación

RESOLVE:

  1. Elevar a definitiva a adxudicación do citado contrato a favor da empresa SERVICIOS DE SEGURIDADE INTEGRAL E MANTEMENOS A-1, S.L., con CIF B-15.639.453 e por un importe de VINTECATRO MIL EUROS (24.000,00 euros) que co IVE correspondente ascende a un total de VINTE SETE MIL OITOCENTOS CORENTA EUROS, IVE incluido.
  2. Establecer como prazo máximo de execución do contrato o de OITO MESES.

O contrato deberá formalizarse dentro do prazo máximo de 10 dias contados a partir do seguinte ao da notificación da adxudicación, previo cumprimento das obrigas previas establecidas nos Pregos de Clausulas Administrativas e prescicións tecnicas, e elevaráse a escritura pública cando o solicite o contratista, sendo á súa costa os gastos derivados do seu outurgamento.

A presente resolución será notificada ao adxudicatario definitivo e aos licitadores. Asimesmo, ordénase a publicación desta resolución no perfil do contratante, de acordo co regulado no punto 62 das Instruccions de contratación da Fundación Museo do Mar de Galicia.

Vigo, a 27 de maio de 2009.

Pablo Carrera Lopez
Director
Museo do Mar de Galicia.