Resolución de adxudicación provisional do contrato para o servizo de limpeza do Museo do Mar de Galicia. Expte SER/09/12


O órgano de contratación da Fundación Museo do Mar de Galicia, dacordo co establecido nas Instruccións Internas de Contratación aprobadas polo Padroado de 26 de xuño de 2008 , vistas as ofertas presentadas a licitación e o informe de valoración de ofertas,

RESOLVEU

  1. Adxudicar provisionalmente o citado contrato á empresa LIMPIADORES ESPECIALISTAS INTEGRADOS DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S.L., con CIF B-36.835.759 por un importe de CENTO SETENTA E CATRO MIL TRESCENTOS ONCE EUROS CON NOVENTA E DOUS CENTIMOS (174.311,92 euros) que co IVE correspondente ascende a un total de DOSCENTOS DOUS MIL DOUSCENTOS UN EUROS CON OITENTA E DOUS CENTIMOS (202.201,82 euros), IVE incluído.
  2. Establecer como prazo máximo de execución do contrato DOUS ANOS.
  3. Ordenar a publicación no perfil do contratante.

Vigo, a 25 de maio de 2009

O Director
Pablo Carrera López
Museo do Mar de Galicia.