Resolución de adxudicación provisional do contrato para o servizo de vixilancia do Salinae-Centro Arqueolóxico do Areal. Expte SER/09/36


O órgano de contratación da Fundación Museo do Mar de Galicia, dacordo co establecido nas Instruccións Internas de Contratación aprobadas polo Padroado de 26 de xuño de 2008 , vistas as ofertas presentadas a licitación e o informe de valoración de ofertas,

RESOLVEU

  1. Adxudicar provisionalmente o citado contrato á empresa SERVICIOS DE SEGURIDADE INTEGRAL E MANTENEMENTOS A-1 S.L., con CIF B-156394531 e por un importe de VINTECATRO MIL EUROS (24.000,00 euros) que co IVE correspondente ascende a un total de VINTE E SETE MIL OITOCENTOS CORENTA EUROS (27.840,00 euros), IVE incluido.
  2. Establecer como prazo máximo de execución do contrato oito meses.
  3. Ordenar a publicación no perfil do contratante.

Vigo, a 19 de maio de 2009

O Director
Pablo Carrera López
Museo do Mar de Galicia.