Resolución de adxudicación provisional do contrato para o servizo de visitas didácticas ao Salinae-Centro Arqueolóxico Do Areal. Expte. SER/09/37


O órgano de contratación da Fundación Museo do Mar de Galicia, dacordo co establecido nas Instruccións Internas de Contratación aprobadas polo Padroado de 26 de xuño de 2008 , vistas as ofertas presentadas a licitación e o informe de valoración de ofertas,

RESOLVEU

  1. Adxudicar provisionalmente o citado contrato á empresa VAN DIVULGACION S.L., con CIF B-36917201 e por un importe de TRINTA E DOUS MIL TRESCENTOS NOVENTA E EIS MIL EUROS CON CINCUENTA E CINCO EUROS (32.396,55 euros) que co IVE correspondente ascende a un total de TRINTA E SETE MIL CINCOCENTOS OITENTA EUROS (37.580,00 euros), IVE incluido.
  2. Establecer como prazo máximo de execución do contrato oito meses.
  3. Ordenar a publicación no perfil do contratante.

Vigo, a 12 de maio de 2009

O Director
Pablo Carrera López
Museo do Mar de Galicia.