Resolución do Director do Museo do Mar de Galicia. EXPTE SER/09/12


Resolución do Director do Museo do Mar de Galicia de 24 de abril de 2009 pola que se rectifica o anuncio relativo a convocatoria dun concurso público para a contratación do servizo de limpeza do Museo do Mar de Galicia. EXPTE SER/09/12

Rectifícase o anuncio mencionado ao haberse omitido no texto do anuncio que se trata dun procedemento reservado a Centros Especiais de Emprego dacordo co establecido na Disposición Adicional Septima da Lei de Contratos do Sector Público. Non se rectifican os pregos do concurso que recollen na súa clausula 21.2.j dita reserva.
Museo do Mar de Galicia.