Anuncio de contratación dun servizo de limpeza do Museo do Mar de Galicia. Expte. SER/09/12


OBXECTO DO CONTRATO

Servizo de limpeza dos edificios e instalacións do Museo do Mar de Galicia segundo os extremos e coas características técnicas que se describen no Prego de Prescricions Técnicas.

PREZO

220.400,00 euros ( IVE incluido)

DATA DE FINALIZACIÓN DO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS

8 de maio de 2009 ás 14 horas

LUGAR ONDE AS PROPOSICIÓNS DEBERÁN SER PRESENTADAS

Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, sito na Avda. Atlantida 160, 3608 Vigo.

PREGOS DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS E PRESCRICIÓNS TÉNICAS:

Descargar PDF

ACTO PUBLICO DE APERTURA DAS OFERTAS ECONÓMICA E TÉCNICA

O acto de apertura será publico e terá lugar as 10:00 horas do vindeiro día 19 de maio de 2009 na Sala de Xuntas do Museo do Mar de Galicia.

Publíquese este acordo no perfil do contratante.

O presente anuncio foi publicado no B.O.E de data 22 de abril de 2009

Vigo, 22 de abril de 2009

O Director do Museo do Mar de Galicia
Pablo Carrera López
Museo do Mar de Galicia.